Skip links

Rezerwacja

Rezerwację proszę przesłać na adres tpdwakacje@gmail.com w treści proszę podać:

 • null
  Imię i nazwisko uczestnika lub uczestników oraz w przypadku dzieci proszę podać dane rodzica.
 • null
  Data urodzenia.
 • null
  Adres.
 • null
  Telefon kontaktowy.
 • null
  Miejscowość i termin wyjazdu.
 • null
  Ilość rezerwowanych miejsc.

W tytule maila proszę wpisać REZERWACJA Potwierdzenie nastąpi w ciągu 48 godzin.

Warunki

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W PRZEMYŚLU

PLIK GOTOWY DO DRUKU

Warunki

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W PRZEMYŚLU

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, Plac Dominikański 3 37-700 Przemyśl. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej jest traktowane jako pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa , które otrzymali Państwo przed zawarciem umowy.

 • null
  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Pojęcia: „organizator turystyki” zwany dalej TPD, „impreza turystyczna”, zwana dalej „Imprezą”; „umowa o udział w imprezie turystycznej”, zwana dalej „Umową”, „Podróżny” oraz „trwały nośnik”; są używane w Warunkach Uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy, odpowiednio: art. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej „Ustawą”. Ilekroć w warunkach mowa o „Biurze TPD” rozumie się przez to siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, Plac Dominikański 3 (pokoje 18 i 22).

  Integralną część umowy stanowi treść następujących materiałów i dokumentów:

  • „Ogólne Warunki Uczestnictwa”,
  •  „Oferta” zawierająca opis Imprezy wybranej przez Podróżnego i stanowiącej przedmiot Umowy, za wyjątkiem usług które zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej oraz  Wycieczki Lokalne.
  • „Wewnętrzna Procedura Rozpatrywania Wiadomości, Żądań i Skarg Podróżnych Związanych z Realizacją Imprezy”.

   Materiały o których mowa wyżej są dostępne na stronie www.tpdprzemysl.pl oraz w biurze TPD. Aktualne opisy Imprez zawarte są w Ofercie TPD zamieszczonej na stronie wwwtpdprzemysl.pl. oraz w broszurach, plakatach lub ulotkach i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

  Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.

  TPD i Podróżny przekazują sobie wymagane Ustawą lub Umową informacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIV.

  Informacje lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być zapisane na trwałym nośniku.

  Jeżeli Ustawa wymaga przekazania Podróżnemu informacji lub oświadczenia na określonym nośniku – zostanie użyty nośnik wskazany w Ustawie.

 • null
  II. INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY; REZERWACJA IMPREZY; ZAWARCIE UMOWY

  Umowa może być zawarta:

  (a) bezpośrednio z TPD

  (b) telefonicznie za pośrednictwem TPD.

   Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawierający Umowę na rzecz osoby małoletniej oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego lub posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego).

   Za szkody wyrządzone podczas Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania imprezy (np. zażywanie leków, uczulenia, itp.) winny być wpisane do Karty bądź trwale do niej dołączone. Rodzic (opiekiun) jest zobowiązany zapewnić dziecku lekarstwa, które dziecko przyjmuje na stałe.

  Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy za wszystkie osoby wymienione w umowie. Jest także odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od TPD oświadczeń dotyczących Imprezy, a także za przekazywanie TPD w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z Imprezą.

   Zaleca się aby Podróżny rezerwujący Imprezę skontaktował się z TPD na 24 godz. przed planowanym terminem wyjazdu w celu potwierdzenia rozkładu jazdy.

   Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu:

  • standardowych informacji  za  pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, zwanego dalej „formularzem SFI”, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do Ustawy, 
  • informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy, zwanych dalej „Informacjami o Imprezie”. Przed zawarciem umowy organizator może zmienić informacje przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji.

   W przypadku zawierania Umowy w Biurze TPD w jednoczesnej fizycznej obecności stron udzielenie Podróżnemu informacji za pośrednictwem formularza SFI oraz Informacji o Imprezie a także potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na trwałym nośniku.

  W przypadku zawierania Umowy przez telefon Podróżnemu udziela się Informacji o Imprezie oraz informacji zawartych w SFI stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy, a także potwierdza się treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Podróżnego o zawarciu Umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od TPD. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy.

   W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.

   W sprawach związanych z Imprezą Podróżny może kontaktować się przed rozpoczęciem Imprezy bezpośrednio z TPD zaś po rozpoczęciu Imprezy – z kierownikiem.

 • null
  III CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY

  Wszystkie ceny Imprez są cenami umownymi. Cena Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Podróżnym. Przedpłata na poczet ceny Imprezy wynosi do 30% ceny imprezy. Przedpłaty należy dokonać w Biurze TPD bądź na wskazany przez TPD rachunek bankowy w ciągu 7 dni od momentu założenia rezerwacji. Pełną należność za Imprezę, z potrąceniem dokonanej przedpłaty, należy wpłacić do Biura TPD bądź na wskazany przez TPD rachunek bankowy na 30 dni przed datą wyjazdu. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za Imprezę należy wpłacić w ciągu 24 godzin od momentu założenia rezerwacji, w sposób analogiczny jak wyżej.

 • null
  IV PASZPORT, WIZY, SZCZEPIENIA, WYMAGANIA ZDROWOTNE

  Podróżny wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej musi posiadać ważny stały paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport.

  Wymóg posiadania paszportu dotyczy także dzieci do 2 lat. Podróżnym posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym TPD zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem.

  O wszystkich zmianach Warunków Umowy, innych niż nieznaczne w rozumieniu art. 45 ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz o związanych z nimi uprawnieniach i obowiązkach stron TPD ma obowiązek powiadomić Podróżnego na trwałym nośniku niezwłocznie po otrzymaniu informacji na temat tych zmian.

  Podróżny powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach Warunków Umowy poinformować TPD na trwałym nośniku w terminie określonym w tym zawiadomieniu czy przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje od Umowy.

  Podróżny, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.

 • null
  V ROZPOCZĘCIE IMPREZY I DOBA HOTELOWA

  TPD informuje Podróżnego, że data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia, a data powrotu dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i ostatni dzień imprezy przewidziany jest na transport, a nie na rzeczywisty wypoczynek. Zakwaterowanie następuje po przyjeździe do ośrodka, hotelu ale nie wcześniej niż wynika z obowiązującej w obiekcie doby hotelowej. W przypadku podróży własnym transportem godziny zakwaterowania są ustalane indywidualnie.

 • null
  VI ZMIANA WARUNKÓW UMOWY Z INICJATYWY TPD

  Zgodnie z art. 45, art. 46,  art. 48 ust. 10 oraz art. 50 ust. 1 Ustawy – cena Imprezy określona w Umowie może ulec zmianie – podwyżce lub obniżeniu. Zmiana innych niż cena warunków umowy, zwanych dalej „Warunkami Umowy”, może nastąpić zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy.

 • null
  VII ZMIANA WARUNKÓW UMOWY Z INICJATYWY PODRÓŻNEGO;

  Zmiana Warunków Umowy (warunków zakupionej Imprezy) z inicjatywy Podróżnego może nastąpić po złożeniu przez Podróżnego oświadczenia na trwałym nośniku w Biurze TPD. Podróżny, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej ceny Imprezy chce dokonać zmiany Warunków Umowy, jest zobowiązany stosować się do następujących zasad:

  • Przy zmianach o których Podróżny poinformuje TPD do 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, TPD ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 200 zł od osoby. Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na daną Imprezę zawsze wpłacona była przynajmniej pełna przedpłata. Taką samą opłatę wnosi Klient pragnący przenieść uprawnienia z Umowy na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie.

 • null
  VIII ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ TPD Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ FREKWENCJI NA IMPREZIE

  TPD może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 50 osób dla Imprez autokarowych lub podróżujących koleją, a TPD powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 • null
  IX PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ

  Podróżny może bez zgody TPD przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie i wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. To przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, zwane dalej „przepisaniem Imprezy”, jest skuteczne wobec TPD, jeżeli Podróżny zawiadomi o   przepisaniu   Imprezy   na   trwałym   nośniku określonym w Umowie w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem   Imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie. Przepisanie  Imprezy  będzie  wiązać  się  z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 zł. Za  nieuiszczoną część  ceny  Imprezy  oraz  koszty poniesione   przez   TPD w wyniku przepisania Imprezy Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 • null
  X ODSTĄPIENIE PRZEZ POD-RÓŻNEGO OD UMOWY; OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  Podróżny  może  odstąpić  od  Umowy  w  każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy.  W  razie  odstąpienia  od  Umowy  Podróżny  jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz TPD opłaty za odstąpienie od umowy określonej i pobieranej przez TPD zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy. TPD przedstawia przewidywane koszty odstąpienia od umowy:

  • do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata 300 zł od osoby.
  • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny Imprezy, ale nie mniej niż 300 zł od osoby.
  • od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny Imprezy, ale nie mniej niż 300 zł od osoby.
  • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy.
  • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy.
  • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy.
  • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu – do 90% ceny Imprezy.

  Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów TPD może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów imprezy, z której Podróżny nie skorzystał. Koszty zmian oraz rezygnacji naliczone przez TPD będą uzależnione od kosztów        naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

  TPD w terminie 30 dni od zakończenia Imprezy dotyczącej rozwiązanej Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty za Imprezę pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od Umowy.

  Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w przypadku gdy Ustawa stanowi, iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.

 • null
  XI UBEZPIECZENIE KL/NNW, ORAZ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

  Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia Imprez zagranicznych w zakresie KL/NNW oraz ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży podczas wypoczynku krajowego a także warunki tych ubezpieczeń dostępne są w Biurze TPD.

  TPD oświadcza, że posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz że zgodnie z Ustawą odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

  Wypłata środków z gwarancji następuje:

  • w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy lub kosztów powrotu do kraju poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów, tel. +48 17 850 17 00, e-mail urzad@podkarpackie.pl
  • w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę – ubezpieczyciel wymieniony w zdaniu poprzedzającym, tel. + 48 22 555-05-42 , e-mail turystyka.dut@axa.pl

 • null
  XII ODPOWIEDZIALNOŚĆ TPD

  TPD jest odpowiedzialne za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową bądź nie są wykonywane usługi stanowiące istotną część Imprezy, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy. Podróżny ma obowiązek poinformować TPD o stwierdzonych niezgodnościach niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy – z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

  Odpowiedzialność TPD z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych Imprezą określają przepisy art. 50 Ustawy.

  Odpowiedzialność TPD za błędy w rezerwacji określa art. 53 Ustawy. z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 TPD ogranicza wysokość odszkodowania jakie ma zostać wypłacone przez TPD za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych Imprezą do wysokości ceny Imprezy względem każdego Podróżnego.

  Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 • null
  XIII WEWNĘTRZNA PROCEDURA ROZPATRYWANIA WIADOMOŚCI, ŻĄDAŃ I SKARG PODRÓŻNEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ IMPREZY ORGANIZOWANEJ PRZEZ TPD

  1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym TPD lub jego przedstawiciela (kierownika) w miejscu realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności Podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak, aby TPD mogło jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Skargi powinny być złożone pisemnie na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, Plac Dominikański 3 37-700 Przemyśl.
  2. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i danej imprezy turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, TPD może uznać ją za bezskuteczną.
  3. Kierownik imprezy nie jest uprawniony do uznawania roszczeń Podróżnego związanych z Umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez Podróżnego skargi.
  4. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Podróżnemu w postaci papierowej, ale nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania skargi.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki w placówce pocztowej) odpowiedzi przed jego upływem.

 • null
  XIV  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, w tym mające zastosowanie do imprez turystycznych przepisy art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) w art. 3 w ust. 1 pkt 8).

  Podróżny może zapoznać się z treścią Ustawy pod adresem: ww.sejm.gov.pl.

  Niniejsze Warunki Imprez Turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

  Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy. Dotyczy to również niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W PRZEMYŚLU stanowiących integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej.

Return to top of page